Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

Programma Twiin; consensus tijdens versnellingssessies?

Programma Twiin; consensus tijdens versnellingssessies?

door | dec 10, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

In oktober jl. vond de eerste Twiinversnellingssessie plaats . Het programma dat een landelijk stelsel ontwikkelt met afspraken op elk niveau van gegevensuitwisseling. In de sessies discussiëren ICT-leveranciers en zorgverleners samen over uitdagingen en oplossingen om te komen tot het beschikbaarstellen en daadwerkelijk technisch uitwisselen van medische gegevens, gebruikmakende van (internationale) standaarden, waaronder de IHE-integratieprofielen. 

Pascal Looijé is senior consultant bij Medical PHIT. Daarnaast is hij teamleider van het InteropLab en binnen het programma Twiin lid van het architectuurteam en als zodanig betrokken bij de versnellingssessies. Over het programma Twiin zegt hij: ¨We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met de zorgtoepassing beeldbeschikbaarheid. Naar aanleiding van onder andere de wens van de NVvR. We hebben de architectuur geschetst en gekeken naar wat er al is in het veld. Veel partijen in Nederland werken al met IHE-XDS, dus dit hebben we meegenomen in de oplossing. De verschillende bestaande netwerken koppelen we komend jaar aan elkaar met IHE-XCA-i, wat het project Knoop. gaat uitvoeren binnen Twiin. Ook houden we ons bezig met de koppeling met het LSP en categorale netwerken.¨

Track 1: Beeldbeschikbaarheid

Inmiddels is beeldbeschikbaarheid goed in kaart gebracht. Mede dankzij de versnellingssessies, waarin leveranciers en zorgverleners in korte tijd de huidige stand van zaken rondom onder andere beeldbeschikbaarheid bespreken. Klopt het wat er tot nu toe opgeschreven is? Is het technisch in te passen in applicaties? Hoeveel tijd kost dit? En wat zijn de problemen?

Een zo´n ´probleem´, zo bleek uit de sessie van oktober , betrof de metadata. Looijé: ¨Zonder eenduidige metadata wordt het lastig om een specifieke vraag te stellen zodat er een ‘tijdlijn’ opgebouwd kan worden met daarop de beeldvormende onderzoeken. Een ander aandachtspunt betrof een technisch detail over de DICOM transfersyntaxes: passen we compressie toe op een beeld en zo ja welke? En welke transfer syntax zou eigenlijk iedereen moeten ondersteunen? Normaliter binnen het DICOM verkeer volgt hier altijd een onderhandeling in. Beide modaliteiten geven aan welke transfersyntaxes zij ondersteunen en de beste overeenkomstige transfersyntax wordt gebruikt. Bij de transmurale uitwisseling zien we, in de praktijk, dat niet alle mogelijke transfersyntaxes worden meegestuurd maar slechts de transfersyntax die is uitonderhandeld tussen het PACS en bijvoorbeeld een XDSi-adapter. Dit beperkt de DICOM-onderhandeling door de keten heen.¨

Beeldbeschikbaarheid en project Knoop.

Op de vraag wat de stand van zaken is binnen beeldbeschikbaarheid, antwoordt Pascal Looijé: ¨Onlangs zijn we gestart met een eerste pilot: project Knoop met als doel  om de bestaande XDS-i netwerken aan elkaar te knopen. We kijken hierbij  onder andere of we het hebben over, dezelfde metadata en of we eenduidig zijn over autorisatie en authenticatie. De ervaring die uit Knoop. komt nemen we vervolgens mee in het totale programma Twiin: past de architectuur of dienen er aanpassingen te komen voor verdere opschaling?¨

Track 2: databeschikbaarheid

Een andere zorgtoepassing en daarmee ´onderdeel´ waar Twiin zich op richt is databeschikbaarheid, met name voor wat betreft de uitwisseling Basisgegevensset Zorg (BgZ). Looijé: ¨Naast XCA-i, IHE-XUA en IHE-MHD maken we hierbij ook gebruik van HL7 FHIR.¨

Deze databeschikbaarheid is ook in de in de versnellingsssessie van oktober  besproken. Eén van de vragen die in deze track naar voren kwam was het securityvraagstuk rondom het BSN als parameter in het request en de wenselijkheid van beschikbaarheid van metadata voor iets anders dan documenten.

Over de stand van zaken van databeschikbaarheid zegt Pascal Looije: ¨Alvorens we hiermee de pilotfase ingaan, moeten we eerst nog een Proof of Concept (POC) doen. Hier starten we in 2021 mee.¨

Naast genoemde zorgtoepassingen beeldbeschikbaarheid en databeschikbaarheid kent Twiin ook DVDexit, dat in de uitrolfase zit. Meer hierover is terug te vinden op de website. In 2021 zal Twiin zich daarnaast gaan richten op eOverdracht.

Implementatiegids

Voor elke zorgtoepassing wordt een implementatiegids gemaakt. Pascal Looijé legt uit: ¨Een soort receptenlijst (alle zorgtoepassingen) met daarin aangegeven welke transacties Twiin ondersteunt. Op deze manier is het niet noodzakelijk om bij elke zorgtoepassing nieuwe technieken te introduceren. We kijken naar wat er al is en borgen het. Dit is in het voordeel van leveranciers: ze hoeven zodoende niet elke keer alles opnieuw te ontwikkelen.¨

Vervolgsessies

Op 17 december vindt de laatste versnellingssessie van 2020 plaats. Bedoeling is om in het nieuwe jaar regelmatig bijeen te komen om samen te werken. In de komende sessie zal onder andere de implementatiehandleiding op de agenda staan. Alle punten die uit de vorige sessie naar voren zijn gekomen, zijn er in verwerkt. ¨Als de handleiding door allen wordt goedgekeurd, gaan we het inbrengen in het project Knoop..¨, aldus Pascal Looijé. 

Daarnaast  zal in deze sessie ook verder gewerkt worden aan de uitwisseling Basisgegevensset Zorg (BgZ), in het kader van databeschikbaarheid.   

De patiënt

Tot slot vragen we aan Pascal Looijé wat Twiin uiteindelijk voor de patiënt gaat betekenen. ¨Vanaf 2021 kan de patiënt, via het project DVDexit, toegang krijgen tot de eigen beelden. Daarnaast zorgen we er voor dat een zorgverlener altijd de juiste informatie/gegevens over de patiënt op het juiste moment in het juiste systeem in kan zien.¨

==================

Organisatie Twiin

Het programma kent veel stakeholders en niet één specifieke opdrachtgever. VZVZ en RSO NL zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. VZVZ en RSO NL leggen verantwoording af binnen de programmaorganisatie en aan de financier(s). Zorgverzekeraars Nederland financiert het programma in de opstartfase.

Partners in het programma zijn Patiënten Federatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Citrienfonds, Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra, Nictiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Federatie Medisch Specialisten.

Zorgverleners zijn al vanaf een vroeg stadium betrokken in de verschillende werkgroepen, klankbordgroepen en gebruikersgroepen. ICT-leveranciers worden uitgenodigd voor de leveranciersdagen en de ICT-klankbordgroep. Zorgverleners en leveranciers werken nauw samen in pilots en versnellingssessies.